Jesenický týdeník Online Jesenický týdeník
Dnes je čtvrtek 13.12.2018 11:48, jste 6229502. návštěvník přihlášený jako guest.

Internetová kavárna a klub Plíživá kontraInternetová kavárna a klub Plíživá kontra
 

SEMINÁŘ K „ROKU PRALESŮ“ NA REJVÍZU

Většina lidí je přesvědčena, že prales je lesní ekosystém vzniklý přirozeným vývojem bez zásahu člověka. Dnes však víme, že lesy s nulovým ovlivněním člověkem již vlastně na Zemi neexistují. Přesněji se tedy jedná o lesy přírodní včetně těch, které byly v minulosti částečně ovlivněny člověkem a kde druhová a prostorová struktura odpovídá poměrům stanoviště a zásah člověkem neměl vliv na vybočení z přirozeného směru vývoje a stopy takového zásahu nejsou již dávno patrné.

Rejvíz – Lesy původní, přírodní a také tedy pralesy byly vždy studnicí poznatků lesníků všech generací. A nebyla to jen studnice poznatků, ale byl to vždy pro ně nedosažitelný sen. A nejen pro ně, o lesích přírodních sní i většina ochranářů.

Jeden z nejstarších „pralesů“ u nás je „Boubínský prales“ na Šumavě, jehož ochrana začala v roce 1858, tedy před 160 lety. Pro Národní park Šumava je rok 2018 „Rokem pralesů“.

A právě k tomuto vyhlášenému „Roku pralesů“ uspořádala AOPK ČR, Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky odborný seminář dne 20. března v Penzionu Rejvíz na Rejvíze.

Seminář zahájil přivítáním přítomných a seznámením s programem Miroslav Havira. Poté přednesl zdravici RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR, v níž s potěšením konstatoval, že na semináři jsou přítomní i lesníci a zmínil vznik dohody z roku 2002 s LČR, spočívající ve vyhledávání území se samovolným vývojem.

Semináře se zúčastnilo celkem 108 posluchačů s velmi širokým spektrem zastoupených funkcí. Byli zde pracovníci MŽP ČR, SCHKO Jeseníky, Beskydy, Poodří, Litovelské Pomoraví, AOPK ČR, NP Šumava, ČIŽP Olomouc a Ostrava, KÚ Ostravského a Olomouckého kraje, Výzkumných a vědeckých pracovišť a lesníci. Ti zastupovali Biskupské lesy Ostrava, ALSOL, s.r.o. Olomouc a LČR, s.p., konkrétně GŘ LČR H.K., Ř LČR Šumperk, Lesní správy M. Albrechtice, Hanušovice, Janovice a Jeseník.

Doc., Dr. Ing. Tomáš Vrška (VÚKOZ, v.v.i., odbor ekologie) mimo jiné uvedl, že v ČR je asi 1,2 % přirozených lesů z celkové plochy lesů 2.600 mil. ha, z toho je původních lesů 2500 ha, přírodních 7500 ha a přírodě blízkých 19600 ha. Přirozené lesy se nacházejí na 490 lokalitách o výměře 10 až 1200 ha, 50% plochy je na území NP, 30 % na území SCHKO a 530 ha je dosud nechráněno. Je třeba znovu otevřít diskuzi nad předmětem a cílem ochrany ZCHÚ a ujasnit si co od přirozených lesů očekáváme.

Mgr. Pavel Hubený (NP Šumava) zaměřil svoji přednášku na vývoj lesů na Šumavě, s konkretizací Boubínského pralesa, který byl postižen vichřicemi s polomy v roce 1612, 1727, 1740, 1834,, 1836,, 1868, 1870,, 1929, 1994, 1998, 2007, 2008, a 2017.

Ing. Kamil Král, Ph.D. (VÚKOZ, v.v.i.) vystoupil s přednáškou „Jak cyklický a předvídatelný je přirozený koloběh (pra)lesa? s otázkou: „Skutečně existuje konceptem předpokládaná prostorově - časová souslednost vývojových stádií a fází?“, nebo naopak „Není pozorovaná ploškovitost spíše výsledkem disturbancí a jiných náhodných procesů ovlivňujících růst a mortalitu stromů?“

Ing. Martin Mikoláš, Ph.D. (ČZU) se zabýval horskými pralesy Karpat se zaměřením na jejich význam pro ochranu tetřeva hlušce. Smysl má spojovat malé územní celky do větších, nechránit jen malé fragmenty. Velký vliv na pokles populace tetřeva má zejména asanační těžba.

MVDr. Jaromír Bláha (Hnutí DUHA) svou přednášku nazval: „Divočina: koncept ochrany přírodních procesů jako jeden z pilířů ochrany přírody a krajiny“. V této přednášce zmínil „Strategii země do roku 2030“, jež byla schválena vládou 4/2017 a v níž je uvedeno: „Samovolnému vývoji mají být ponechány vybrané souvislé plochy s dosud zachovalou přírodou, ale také některé plochy dříve využívané pro potřeby zemědělství, těžby nerostných surovin, průmyslu, dopravy, nebo obrany.“

Mgr. Jindřich Chlápek (S CHKOJ) se věnoval stavu Bělověžského pralesa s úvahou co má společného s Jeseníky. V Bělověži je znatelný pokles hladiny spodní vody o 1-3 cm ročně, probíhá proměna rašelinných a podmáčených lesů, je znatelný ústup borovice, projevuje se krize smrku a expanze habru a lípy. Upozornil na společný škodlivý element ve vývoji přirozených lesů, jímž je zvěř. Mgr. Miroslav Havira, Ph.D. (S CHKOJ) seznámil se základními znaky pralesů. V Jeseníkách se nachází 90 ha přírodních lesů a 1523 ha lesů přírodě blízkých. V oblasti Keprníku jsou nejstarší zjištěné smrky ve věku 489 let. Zatím v těchto lesích převažuje aktivní management disturbancí, přičemž lesy přirozeně stárnou a stávají se náchylnějšími na jakékoliv narušení.

Seminář měl vysokou odbornou úroveň a spolu s bezchybným zabezpečením všech potřeb účastníků semináře pracovníky Penzionu Rejvíz, splnil veškerá očekávání.

(JL)


JL, kategorie: Zpravodajství, číslo: 12, ročník: 28, rok: 2018, zobrazení: 3884

Diskuze nad článkem:

Zpět 
Inzerce
1RI
2SK
6JCH http://www.fler.cz/ptak-skrivan
7Webová kamera Jeseník
8FACEBOOK JT
9MKZ Jeseník
Ročník: 28, Číslo: 49
I. anketa
Jesenická nemocnice - věc veřejná
graf
II. anketa
Z klasického týdeníku
ONDŘEJ KOBZA: “Město je bílé plátno, na které kdokoliv může něco namalovat“ - 4972x
TRAVNÁ SE BAVILA HUDBOU MEZINÁRODNÍCH KVALIT - 3984x
SEMINÁŘ K „ROKU PRALESŮ“ NA REJVÍZU - 3884x
TŘI V JEDNOM - SOBOTA V ČESKÉ VSI - 3751x
Konečně zase bude líp - 2985x
Nejčtenější články
Originalita a fungující tým. Jeseničtí roboti postupují do evropského finále - 6519x
Komu jde na ruku úřad práce? - 5892x
Dotace na halu definitivně zamítnuta - 5397x
Den architektury zakončila debata o veřejném prostoru - 5357x
Rozhoduje se v Jeseníku o investicích správně? - 5280x
JAW Studio
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 obrazových bodů a 16 bitovou barevnou hloubku (HiColor)